Az Erdővédelem Tanszéken sikerrel megvédett egyetemi doktori disszertációk


2017

Nagy László: A kőrisek új betegsége, a Hymenoscyphus fraxineus által okozott hajtáspusztulás terjedésének, növekedésének, patogenitásának vizsgálata (repozitórium)

Pintérné Nagy Edit: A környezet megvilágításának hatása a fénycsapdába fogott rovarok összetételére (repozitórium)


2016

Velekei Balázs Attila: Az elevenszülő gyík (Zootoca vivipara Lichtenstein 1823) filogeográfiai vizsgálata a Kárpát-medencében (repozitórium)


2015

Horváth Bálint Győző: Különböző korú gyertyános-kocsánytalan tölgyes erdők lepkeközösségének ökológiai szempontú összehasonlító vizsgálata (repozitórium)

Kelemen Géza: Lakott területek díszfáinak egészségi és statikai vizsgálata (repozitórium)

Molnár Miklós: A siska nádtippan (Calamagrostis epigeios /L./ Roth) hazai elterjedése, biológiája és az ellene való védekezés lehetőségei (repozitórium)

Sárándi-Kovács Judit: Vízi és talajban élő Phytophthora fajok előfordulása Nyugat-Magyarországon; szerepük feketedió, mézgás éger és madárcseresznye pusztulásában (repozitórium)


2014

Tóth Viktória: A platánlevél-sátorosmoly (Phyllonorycter platani STAUDINGER 1870) populációgenetikai vizsgálata (repozitórium)


2013

Markóné Nagy Krisztina: A gyapjaslepke (Lymantria dispar L.) tömegszaporodásának elemzése, valamint táplálkozásbiológiai vizsgálatok gyapjaslepkével és apácalepkével (Lymantria monacha L.) (repozitórium)


2012

Tuba Katalin: Különböző nyárfajok és -klónok herbivor rovarközösségei, különös tekintettel a Populus nigra származásokra (repozitórium)


2008

Nagy Dániel: Erdőtüzek megelőzési és oltástechnológiai lehetőségeinek ökológiai és ökonómiai vizsgálata (repozitórium)


2005

Vidóczi Henriett: A szelídgesztenye kéregrákja (Cryphonectria parasitica (MURR.) BARR] a Soproni-hegységben (repozitórium)


2004

Kovács Zoltán: Adatok a vadgesztenyelevél-aknázómoly (Cameraria ohridella Deschka et Dimič 1986, Lepidoptera, Gracillariidae) biológiájáról, elterjedéséről és az ellene való védekezésről (repozitórium)


2003

Csókáné Hirka Anikó: Vizsgálatok a magyarországi tölgyesek karpofág rovaraival (repozitórium)


1994

Geleta Ferenc: Az erdőtüzek okainak és hatásainak vizsgálata a Somogyi Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság területén


1993

Folcz Tóbiás: A nyár-kéregfekélyt okozó gomba, a Dothichiza populea hazai életmenete és kártétele

Lakatos Ferenc: A lucfenyő szúkártevői és az ellenük való védekezés

Páll Miklós: Vadkárosítás fenyő állományokban


1991

Leskó Katalin: Környezetkímélő védekezések az ormánsági kocsányostölgy állományok lombrágó kártevői ellen


1987

Szörényi László: A csigafauna és a növényzet kapcsolata a Kőszegi- és a Soproni-hegység erdőtársulásaiban

Varga Szabolcs: A Rhyacionia buoliana schiff. elleni védekezés időpontjának előrejelzése hőösszeg-számítás alapján

Vargyai Kornélia: Tölgy és cser fafajokból készülő fűrészipari termékek elszíneződését okozó gombafajok elleni védekezés lehetősége


1984

Kocsó Mihály: Védekezés a városi környezetnek a fás növényekre káros hatása ellen


1983

Lemmer Józsefné: Vegyszeres gyomirtási vizsgálatok a Duna-Tisza közi meszes homoktalajokon


1982

Lengyel László: Az akác mozaikbetegsége


1981

Dr. Juhász Miklósné: A gyomirtószerek és néhány levélkórokozó hatása főbb állományalkotó fafajaink levélkataláz aktivitásara


1980

Szontagh Pál: Növényvédelmi technológiák fitofág rovarok leküzdésére nyárasokban és füzesekben


1979

Gyarmati Béla: Ujabb fungicidek hatékonysága a faanyagvédelemben

Kiss Miklós, Szabó Sándor: Az erdészeti fénycsapdák működését befolyásoló tényezők

Németh András: Fenyő iskolázások és erdősítések vegyszeres gyomirtása


1977

Kondor Antal: A gyapjaslepke károsításának előrejelzése cseresekben

Szilágyi Attila: A várpalotai alumíniumkohó és hőerőmű környéki erdei ökoszisztéma egyes tényezőinek megváltozása, a levegőszennyeződés hatására


1975

Tóth József: Coleoptera fajok populációdinamikai vizsgálata fénycsapdákkal


1973

Hangyál Tiborné: Erdeifenyő és feketefenyő csíracsmeték dőléses betegségei

Izrael Gábor: Magyarországi muflonállomány fejlesztési kérdései

1972

Ghimessy László: Lejtős területek erdősítéseinek talajelőkészítési, vízgazdálkodási problémái


1969

Kolonits József: Az erdeifenyő fésűs fenyődarazsai


1967

Kiss László: A rovarmérgek hatása az erdei magvakra és csemetékre


1965

Csesznák Elemér: A pilisi gyertyános-kocsánytalantölgyesek nevelése

Lengyel György: A feketefenyő állományok 1960-62 évi megbetegedéseinek okai


1964

Győry Jenő: Néhány kocsánytalan tölgyerdő típus madártani vizsgálata

Vincze Ernő: Adatok az erdészetileg fontos Balaninus fajok biológiájához


1962

Solymos Rezső: Az erdeifenyő nevelésének vizsgálata


1961

Szontagh Pál: A Malacosoma neustria L.


1956

Igmándy Zoltán: Cseresek növénykórtani vizsgálata